Anda Laķe

1. Dzimšanas datums – 30/09/1963
Telefons – +37129411108
E-pasta adrese – lake.anda@gmail.com

2. Darba gaitas (izaugsme)
Izglītība
1981-1986 Latvijas Universitāte, Vēstures filozofijas fakultāte, filozofijas nodaļa, filozofs, pasniedzējs. Diploma nr. LB 126541
1986-1990 Latvijas Universitātes aspirantūra
1997- maģistra grāds „Mākslās”, kultūras teorija, Latvijas Kultūras akadēmija. Diploma nr. 000009
1997-1999. Pieaugušo tālākizglītība. Bonnas Politikas institūta piešķirta profesionālā kvalifikācija Eiropas Savienības lietu pasniedzējs
2006-2009 Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūra „Socioloģijā”
2012 RSU Socioloģijas promocijas padomes piešķirts doktora grāds socioloģijā. Diploma nr. 0119

Darba vieta
1986-1994 Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Socioloģijas katedra; zinātniskā līdzstrādniece, lektore
1995-1999 Mācību centrs Turība; lektore
1997- Latvijas Kultūras akadēmijas lektore, kopš 2012 LKA asociētā profesore
1997 – 2006 Rīgas Tehniskā universitāte; lektore
1998 – Valsts administrācijas skola; lektore
2001 – Rīgas Stradiņa universitāte; lektore; kopš 2011. gada lektora p.i., kopš 2013.gada docenta p.i.
2004 – 2010 Rīgas Stradiņa universitātes bakalaura studiju programmas „Socioloģija” vadība
2005 – Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras vadītāja
2007 – Latvijas Kultūras akadēmijas senatore
2012 – LKA Zinātniski pētnieciskā centra vecākā pētniece
2013 – LKA Studiju programmu direktore
2013 – Konsultante/vecākā pētniece projekta “Rīga 2104 – Eiropas kultūras galvaspilsēta” ietekmes novērtējuma jautājumos
2014 – Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programmas „Socioloģija” vadītājas p.i.

Administratīvie pienākumi, darbs padomēs, komisijās
2003 – Latvijas Sociologu asociācijas biedre
2010 – LR IZM Valsts izglītības satura centra ārštata metodiķe , sertifikāts nr. 1554
2013 – Skandināvu sociologu asociācijas biedre
2012 – Eiropas Sociologu asociācijas biedre
2012 – Starptautiskās Sociologu asociācijas biedre
2012 – Darbs LR Kultūras ministrijas darba grupā, kas izveidota pamatnostādņu projekta „ Radošā Latvija 2014-2020” izstrādei (MK rīkojums Nr. 6-1-169 2012.gada 6.jūlijā)
2013 Latvijas Zinātnes padomes eksperte Humanitārajās un sociālajās zinātnēs, Kultūras socioloģijas, politikas socioloģijas, politikas ietekmes novērtēšanas un sociālo pētījumu metodoloģijas eksperte
2013 – Rīgas Stradiņa universitātes Promocijas padomes „Socioloģija” un „Politoloģija” locekle

3. Zinātniskā darbība
Zinātniskā kvalifikācija
o Promocijas darba/disertācijas nosaukums: „Novērtējuma pētījums kā sabiedrības racionalitātes izpausme, tā izmantošana Latvijas politikas veidošanā”. Promocijas darba vadītāja dr.sc.soc. Ritma Rungule, 2012, Rīgas Stradiņa universitāte.

Pētījumu projekti, kas pašlaik tiek realizēti
o Dziesmu un deju svētku sociālā ietekme. Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
o Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 programmas ietekmes novērtējums. Nodibinājums „Rīga 2014” .
o Krīzes pārvarēšana Latvijā: ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti. Rīgas Stradiņa universitāte.

Promocijas darbu vadība
o Agnese Hermane. „Kultūras dzīves kvalitāte un kultūras pieejamība Latvijā”. Latvijas Kultūras akadēmija.
o Ilze Upatniece. „Talantu menedžments kā būtisks priekšnosacījums kultūras un radošo industriju uzņēmumu attīstībā Latvijā”. Latvijas Kultūras akadēmija.
o Sandra Brigsa ’’Pašnodarbināto intereses veicināšana sociālās drošības politikas veidošanā un savas ilgtermiņa labklājības nostiprināšanā’’. Rīgas Stradiņa universitāte.
o Justīne Vīķe. “Barjeras zinātnieku un komersantu sadarbībā, komercializējot zinātniskās izstrādnes Latvijā”. Līdzvadītājs Jānis Ivans Mihailovs. Rīgas Stradiņa universitāte.

4. Zinātniskās publikācijas
Žurnālu raksti
• Lake A. 2011. Rationality and utility of evaluation research in policy making. In: Studies of Transition States and Societies. Vol. 3, Issue 3. Tallin University, p. 64–82.
• Lake A. 2011. Aspects of Culture Policy Development under Economically Critical Circumstances: The Necessity for Culture Policy Assessment. In: Culture management. Kulturmanagement. Zarzadzanie Kultura. Krakow: Jagiellonian University, p.50-57; 149-156; 249-256
Rakstu krājuma raksti
• Laķe A. 2011. Novērtējuma pētījuma izmantošana Latvijas politikas veidošanas vidē: mērķa racionalitātes un komunikatīvās racionalitātes izpausmes. LU Raksti. 769. sēj. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, B.Bela, 67. – 87. lpp.
• Laķe A. 2011. Novērtējuma pētījuma izmantošanas prakse veselības aprūpes politikas veidošanā Latvijā: Problēmas un risinājumi. Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie raksti: 2010. gada Sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas: Ekonomika. Komunikācija. Politika. Socioloģija. Sociālā politika un sociālais darbs. Tiesības. Rīga: RSU, 137.-146. lpp.
• Mazūre V., Laķe A. 2009. Rīcības pētījuma (action research) izmantošana sociālā darba pētniecības praksē. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskie raksti. 2008. gada sociālo zinātņu pētnieciskā darba publikācijas.. Rīga: RSU, 58.–63. lpp.
• Laķe A. 2009. Novērtējuma pētījumu izmantošana politikas vērtēšanā: metodoloģiskās problēmas. International Scientific Conference “New dimensions in the development of society”. Jelgava: LLU

• R. Rungule, A. Laķe. 2008. Tradīciju loma identitātes veidošanā. Vārkava. Tradicionālā kultūra un mūsdienas. Rīga, Madris. Redaktores J.Kursīte, J.Stauga. 243-251. lpp.

Mācību grāmatas
• Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. Latvijas universitātes Socioloģijas katedra. Autoru kolektīvs, dr.soc. B.Zepas un dr.soc A.Zobenas redakcija.Rīga, 1996. 104-111.lpp.
• S.Brigss, A.Laķe. Politikas ietekmes novērtējuma rokasgrāmata. Metodiskais materiāls. 2012. http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/pasakums151/strukturaloreformuistenosana/reformu-novertejumi-un-petijumi/
Konferences ziņojumi
o Laķe, A., Hermane , A. 2014. Social Impact of Baltic Song and Dance Celebration/ Stream #15: Baltic –Nordic Transnational Approaches and Perspectives). Starptautiskā Jēlas Baltijas un Skandināvijas studiju konferencē, Jēlas Universitātē ASV, NewHaven.
o Laķe, A., Goldmanis, J. 2013. Kultūras kanons kā kultūrpolitikas programma: nacionāli konservatīvās un multikulturālisma ideoloģijas sadursmes nāciju kultūras identitātes saglabāšanas centienos. Starptautiskās zinātniskās konferences Kultūras krustpunkti 2013 tēžu krājums 22.lpp
o Lace T., Lake A. 2013. Action Strategies of Creative Professionals in
the Context of the Development of Creative Economy. In: 11th European Sociological Association Conference „Crisis, Critique, and Change”. Abstract Book. Turino, Italy. 27.08.2013 – 31.08.2013, p. 473.
o Lake A., Lace T. 2013.The development of creative and cultural industries and the action strategies of the involved persons as a sector development barrier. In: 7th Annual International Conference on Sociology, Athens, Greece. Abstract Book, p. 16
o Laķe A., S.Brigsa. 2013. Inovatīvu risinājumu meklējumi radošo personu sociālā nodrošinājuma politikas izveidē [Rīgas Stradiņa universitātes] 2013. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīga, RSU, 388. lpp.
o Lake A. 2012. Communicative potential of policy subsystems and utility of evaluation research in policy making. Complexity and Social Action: Interaction and Multiple systems. 11th International Conference of Sociocybernetics. Algarve University, Faro, Polrtugal, 2-6 of July, 2012, p.9
o Laķe A. 2012. Kultūrizglītības iestāžu absolventu un Latvijas darba tirgus savstarpējās atbilstības izpētes metodoloģiskās problēmas. Starptautiskā konference: Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski. Rīga: Latvijas universitāte, 01.05.2012, 43-44 lpp.
o Laķe A. 2012. Eksperimentālais pētījuma dizains novērtējuma pētījumos: Latvijā pastāvošās prakses analīze. [Rīgas Stradiņa universitātes] 2012. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīga, RSU, 30.03.2012, 407. lpp.
o Lake A. 2011 Rationality and utility of evaluation research in policy making. In: ESA 10th Conference Social Relatios in Turbulent Time. Abstract Book. Geneva, 7–10 september p. 673.
o Laķe A. 2011. Novērtējuma pētījuma praktiskas izmantošanas priekšnosacījumi Latvijas politikas veidošanas vidē. [Rīgas Stradiņa universitātes] 2011. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīga, RSU, 14.04.2012. 410. lpp.
o Laķe A. 2010. Novērtējuma pētījums kā absolūtais sabiedrības audita instruments. Latvijas Kultūras akadēmijas un Starptautiskās Semiotikas asociācijas starptautiskās konferences METAMIND tēžu krājums. Rīga, 08.10.2010, 17. lpp.
o Lace T. Lake A., 2010. Perceptions of cultural values in communities and priorities of cultural policy. XVII ISA World Congress of Sociology “Sociology o the Move”. Book of Abstracts. Gothenburg: ProQuest, 10.-17.07.2010, p. 258.
o Laķe A. 2010. Novērtējuma pētījuma izmantošanas prakse veselības aprūpes politikas veidošanā Latvijā: problēmas un risinājumi. [Rīgas Stradiņa universitātes] 2010. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīga: RSU,18.03.2010, 380. Lpp
o T.Lāce, R.Rungule, S.Omārova, A.Laķe. 2009. Diskriminācija Latvijas darba tirgū: politiskie, tiesiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti, RSU 2009. gada Zinātniskā konference. Tēzes, 02.04.2009.
o Lake A., Lace T. 2009. Evaluation of cultural canon as part of culture policy in Latvia. Abstracts 2nd International conference Risk Society: Challenges for the 21st Century.Athens. 10.10.2009
o Laķe A., Mazūre V. 2008 Nabadzības izpausmes Latvijā un tās izpētes metodoloģiskās problēmas. [Rīgas Stradiņa universitātes] 2008. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīga: RSU, 13.03.2008, 289. lpp.
o Lace T., Lake A. 2007 The Preconditions of Keeping on the Non-material Culture Heritage: Problems of Local Communities. Abstract Book. The 8th Conference of the European Sociological Association. Conflict, Citizenshp and Civil Society. Glasgow, 06.09. 2007, p. 113.

 • Kalendārs

  << Jul 2019 >>
  MTWTFSS
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4
 • Pieteikties jaunumiem

 • Atbalsta

  Izglītības un zinātnes ministrija - Logo Studiju un zinātnes administrācija - Logo