Ieva Zemīte

Dzimusi 1982.gada 12.martā, Rīgā

Adrese
Mazā Nometņu 15 – 5, Rīga, LV 1002
Mobilais telefons: 20286296
e-pasts: zemite.ieva@gmail.com

Izglītība
Biznesa augstskola „Turība”
Uzņēmējdarbības vadības doktorantūra
2009.gads – 2013.gads

Latvijas Kultūras akadēmija
Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās
Kultūras menedžments
2006. – 2008.gads

Latvijas Kultūras akadēmija
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās
Kultūras teorijas un vadības zinības
2000. – 2004.gads

Jelgavas Valsts ģimnāzija
1997. -2000.gads

Darba pieredze
Latvijas Kultūras akadēmija, Rīga, Ludzas iela 24, LV – 1003

http://www.lka.edu.lv

Docente Kultūras mārketingā
2013.gada augusts – pašreiz
Darba pienākum: pasniegt studiju kursus un vadīt studiju darbus Kultūras mārketingā, Kultūras ekonomikā, Kultūras uzņēmējdarbībā.

Latvijas Kultūras koledža, Rīga, Bruņinieku iela 57, LV – 1011 www.kulturaskoledza.lv
Kultūras vadības nodaļas vadītāja
2009.gada augusts – 2013.gada maijs
Darba pienākumi: organizēt un vadīt nodaļas administratīvo, zinātniski pētniecisko, radošo un metodisko darbu; studiju kursu satura pārraudzība un analīze; sadarbība ar izglītības, kultūras iestādēm, darba devējiem, profesionālajām sabiedriskajām organizācijām un ārzemju partneriem; Kultūras koledžas projektu vadība.

SIA „ Rīgas meži”, Mežaparks, Rīga, Ostas prospekts 11, LV – 1034
www.rigasmezi.lv
Kultūras projektu vadītāja
2010.gada maijs – 2011.gada jūnijs

Darba pienākumi: plānot, organizēt un vadīt dažādus kultūras un atpūtas pasākumus; izstrādāt ar kultūras jomu saistītus dažādus radošos projektus; veikt projektu finanšu analīzi; veikt pasākumus papildus finansējuma piesaistei; sagatavot projekta dokumentāciju; prezentēt projekta starprezultātus un rezultātus.

SIA „Dzintaru koncertzāle”, Jūrmalā, Turaidas iela 1, LV – 2015,
www.dzk.lv
Projektu vadītāja
2004.gada februāris – 2009.gada novembris
Darba pienākumi: izstrādāt Dzintaru koncertzāles stratēģiskās attīstības projektus; sniegt priekšlikumus veiksmīgas komerciālās un radošās darbības veikšanai; organizēt, plānot, uzraudzīt un nodrošināt projektu virzību koncertzālē; nodrošināt koncertzāles projektu norisi; organizēt iepirkumu procedūras un sagatavot iepirkumu dokumentāciju; dibināt un attīstīt sadarbību ar producentu grupām; dibināt starptautiskus kontaktus un veicināt uzņēmuma atpazīstamību; piedalīties sabiedrisko attiecību koncepcijas veidošanā, preses konferenču un tikšanos rīkošanā; nodarboties ar sponsoru piesaisti; veikt projektu mārketinga analīzi.

Aktuālie projekti
Darba grupas locekle “Starpdisciplināra kultūras, izglītības un radošo industriju atbalsta centra izveidē ēku kompleksā Miera ielā 58A, Rīgā”, 2014.gada novembris – 2015.gada aprīlis, Latvijas Kultūras ministrija, Latvijas Kultūras akadēmija, VAS “Nekustamie īpašumi”.

Piedalīšanās pētniecības projektu realizācijā
Pētījums “Kultūras pieejamība un līdzdalības iespējas Rīgas apkaimēs” 2014.gada maijs – novembris, finansējums VKKF, Rīgas dome, projekta vadītāja un pētniece
Izglītības un zinātnes ministrijas zinātniski pētnieciskais projekts „Pasākumu centru ekonomiskās ietekmes novērtējums Latvijas pilsētu un reģionu attīstībā” 2008.gada maijs – decembris, IZM finansējums, pētniece

Īstenotie projekti
Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014 programmas “Ceļu karte” projekts “Ziedoņdārza stāsti”, Ziedoņdārzā no 2014.gada 2. – 30.maijam http://ziedondarzs.lv/
Bolderājas sētu darbnīcas talka programmas „Brigāde” ietvaros Rīgā, Bolderājā, 2013.gada 27.aprīlī http://www.radilatvija.lv/arhivs/2013/lv/radi-hronika/32
Latvijas Kultūras koledžas projekts „Ziedoņdārza svētki” Rīgā, Ziedoņdārzā 2011.gada 13.maijā, 2010.gada 23.aprīlī
Starptautiskais baleta festivāls „Baleta Zvaigznes Jūrmalā” Dzintaru koncertzālē 2009., 2008., 2007., 2006., 2005., 2004.gadā
Seno tautas stīgu instrumentu festivāls „Baltijas Stīga” Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē 2006.gada 20. – 22.jūnijam
Eiropas pasākumu centru asociācijas tikšanās ar Latvijas pasākumu centriem Jūrmalā, Rīgā 2005.gada 1. – 3. septembrī

Pasniegtie lekciju kursi
Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs, Kultūras mārketinga lekciju kurss 14 akadēmiskas stundas 2013.gada 11.,18.decembris; 2011.gada 9. – 10.decembris; 2010.gada 1. – 8.decembris

Kultūras koledžas atbalsta biedrības organizētais Profesionālās pilnveides kurss/seminārs “Kultūras mārketings” Vidzemes reģionā, 2011.gada 1. – 4.novembris

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Profesionālās pilnveides kurss/seminārs “Kultūras mārketings” 12 akadēmiskās stundas 2011.gada 11. – 13. aprīlis

Tālākizglītības kursi “Projektu metode un vadība kultūrizglītībā” profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas, mākslas un dejas izglītības programmu pedagogiem (36 stundu apjomā) lektora pienākumus projekta “Profesionālās izglītības pedagogu tālākizglītība” (2009/0208/1DP/1.2.1.1.2./09/IPIA/VIAA/005) ietvaros 2010.gada oktobrī un novembrī
Kultūras ekonomika (2 KP), Latvijas Kultūras koledža (2011./2012. st,g.)
Radošā industrija ( 1 KP), Ekonomikas un kultūras augstskola (2009./2010.st.g. – 2010./2011.st.g.)
Kultūras mārketings ( 3 KP), Latvijas Kultūras koledža ( 2008./2009.st.g.)
Inovācijas un projektu vadība ( 2 KP), Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola ( 2006./2007. – 2008./2009. st.g.)
Sabiedriskā darbība
Latvijas Pasākumu centru asociācija (dibināta 2006.g. 19.jūlijā) www.lpca.lv
valdes priekšsēdētāja līdz 2009.gada oktobrim

Publikācijas un dalība diskusijās
Prezentācija “Kultūras uzņēmējdarbības nozīme un attīstības iespējas” RPIVA sadarbība ar Latvijas ekonomistu asociāciju rīkotajā akadēmiskā personāla konferencē “Inovatīvi risinājumi augstskolu programmās uzņēmējdarbības apmācības procesu attīstības veicināšanai” 2014.gada 16.maijā, Rīgā

Prezentācija „Kas nav Radošā industrija?” forumā „Kultūra pēc radošuma”, Rīgā, Tabakas fabrikā, 2012.gada 22.maijā

Prezentācija „Kultūras uzņēmējdarbības un radošās industrijas perspektīvas” Eiropas Savienības Tempus programmas projekta „Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness” ietvaros 2011.gada 11.maijā Rīgā

Prezentācija „Sociālās un ekonomiskās ietekmes izvērtējums kultūras darba kontekstā laukos” seminārā „Kultūras menedžments”, eksperta statuss projekta LLIII-196 „Mobilazation and activation of communities in border region” – Summer in Village, 2011.gada 21.februārī Daugavpilī

Prezentācija „Pasākumu centru darbības ietekmes ekonomiskais novērtējums Latvijā” Latvijas Pasākumu centru asociācijas diskusijā “Pasākumu rīkošanas ekonomiskā ietekme uz tautsaimniecību – ietekmes aprēķini, iesaistīto pušu sadarbības modeļi” 2010.gada 9. aprīlī plkst. 14.00 Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, konferenču zālē Nr.3.

Zemite, I. Sabiedrības attīstība? Patērējot kultūru!// Izglītība un kultūra. 14. – 15.lpp. Nr.13 (3171)

Starptautiska konference „Kultūra kā pilsētas attīstības veicinātāja”, Liepāja, 2008.g. 12.-14. septembris. Referāts „Pasākumu centru nozīme pilsētas tautsaimniecības attīstībā”

Prezentācijas starptautiskās konferencēs
2014.gada 30.oktobris referāta prezentācija “Kā kultūras projekti un pasākumi ietekmē Rīgas apkaimju attīstību?” Starptautiskā zinātniskā konferencē “Kultūras krustpunkti” Latvijas Kultūras akadēmijā, Rīgā.

2013.gada 1. un 2.novembris referāta prezentācija “Izaicinājumi 21.gs. kultūras organizācijai” Starptautiskā zinātniskā konferencē “Kultūras krustpunkti” Latvijas Kultūras akadēmijā, Rīgā.

2011.gada 19. un 20.maijā prezentācija „Kultūras uzņēmējdarbības vadīšanas efektivitātes novērtējums” Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultātes organizētajā 14.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra: Robežas un jauni apvāršņi”, Liepāja.

2011.gada 6.maijā referāta prezentācija „Salīdzinošā novērtēšana kā kvalitātes paaugstināšana” Latvijas Zinātņu akadēmijas konferencē „Septiņi gadi Eiropas Savienībā – ekonomika, politika, tiesības”, LZA, Rīga.

2011.gada 10. – 11.martā referāta prezentācija „Kvalitātes salīdzinošā novērtējuma metodoloģija: gadījuma izpēte finanšu un kultūras industrijās Latvijā”, Mendela Universitāte, Brno, Čehija.

2011.gada 26.- 27.janvārī referāta prezentācija „Salīdzinošā novērtējuma kvalitatīvie kritēriji: gadījuma izpēte servisa industrijās Latvijā”, Starptautiskā Biznesa Inovāciju un Menedžmenta konference, Londonas Inovāciju un menedžmenta centrs, Lielbritānija.

2010.gada 2.decembrī referāta prezentācija “Kultūras uzņēmējdarbības produktivitātes novērtējums”, VI Starptautiskā Jauno zinātnieku konference (labākā prezentācija sesijā – Ekonomika un vadība), Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Rīga.

2010.gadā 29.aprīlī prezentācija „Radošās industrijas uzņēmumu attīstības iespējas Rīgā” 13.Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: haoss un harmonija” Liepājas Universitāte, Latvija.

2010.gada 23.aprīlī referāta prezentācija “Kultūras organizāciju un to apmeklētāju ekonomiskā ietekme”, Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Uzņēmējdarbība un kultūras inovācijas: valdības, biznesa un augstāko izglītības institūciju attieksmes” Kauņa, Lietuva.

2010.gada 26.martā referāta prezentācija „Kultūras uzņēmējdarbības izaicinājumi” XI Starptautiskā zinātniskā konference „ Indivīds, sabiedrība un valsts mainīgajos ekonomiskajos apstākļos” Biznesa augstskola „Turība”, Rīga.

2009.gada 19.novembrī prezentācija „Kultūras pasākumu apmeklētāju multiplicējošā ietekme” IX Starptautiskā zinātniskā Ernestas Galvanauskas konference „Ekonomika un vadība: pamatjautājumi un perspektīva”, Šauļu Universitāte, Lietuva.

2008.gada 20.novembrī referāta prezentācija „Pasākumu centru ekonomiskās ietekmes vērtējums Latvijā. Dzintaru koncertzāles piemērs.” VIII Starptautiskā zinātniskā Ernestas Galvanauskas konference, Šauļu Universitāte, Lietuvā.

Publikācijas starptautiskās konferencēs
Zemite I., Jegere S. (2013) Cultural Entrepreneurship Management: How to Measure? Social research 2 (31), Šiauliu universitetas, 2013, 48.-55.p., ISSN 1392-3110

Zemīte, I. (2012) Kultūras uzņēmējdarbības vadīšanas efektivitātes novērtējums. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XIV/ Sastād., atbildīgais redaktors arturs Medveckis. Liepāja: LiePa, 2012. 584 – 590 lpp. ISSN 1407-6918

Zemīte, I. (2011) Kultūras uzņēmējdarbības produktivitātes novērtējums. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas VI Jauno zinātnieku konferences rakstu krājums. Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 230 – 236 lpp. ISBN 978-9934-8215-7-8

Zemīte, I., Janovs, V. (2011). Assessment of Latvian Cultural Export Case Study: The State Choir “Latvia” . Economics and culture. 2011, Vol. 4. Riga, 240 lpp. ISSN 2255-7563

Janovs, V., Zemīte, I. (2011) The benchmarking process – improving quality performance in insurance industry. The Seventh Year as European Union Member States: Economics, Politics, Law. Proceedings of the International Conference, 6-7 May 2011, Riga, 376.lpp. ISBN 978-9934-8114-3-2

Zemīte, I., Janovs, V., Luka, I. (2011) Quality benchmarking methodology: Case study of finance and culture industries in Latvia. Acta univ.agric.et silvic. Mendel. Brun., 2011, LIX, No.2, pp. 385 – 390, ISSN 1211-8516 (SCOPUS)

Zemīte I., Janovs V. (2011) Quality benchmarking criteria: case study of service industries in Latvia. In: International Journal of Finance and Management. pp. Vol. 1, Issue 1, pp.68 – ¬78 ISSN 2045-1822

Zemite, I., Jegere, S. (2010) The Economic Impact of Culture Organization and the Customer Effects// Conference proceedings of International Scientific – Practical Conference “Entrepreneurship and culture of innovation: an attitude of government, business and higher education institutions” 23 April, 2010. ISBN 978-9955-27-184-0

Zemite, I. (2010) Challenges of Cultural entrepreneurship// Conference proceedings of XI International Scientific Conference “Individuals, Society, State in Changing Economic Circumstances”, 26 March, 2010. ISSN 1691-6069 (EBSCO)

Zemite, I. (2008) Economic assessment of event centre activity impact in Latvia. Case study: Dzintari concert hall.// Conference proceedings of Ernestas Galvanauskas International Scientific Conference „Economics and management: Current Issues and Perspectives”, 20 November, 2008. ISSN 1648-9098

Pieredze apmaiņas programmās un semināros
Dalība European Creative Hubs Forum, Lisabonā, Portugālē 2015.gada 13. – 15.janvāris
Pieredzes apmaiņa Viļnas Universitātes Kauņas fakultātē (Lietuva) 2013.gada 1.– 3.decembris
Pieredzes apmaiņa Katānijas Universitātē (Itālija, Sicīlija) 2011.gada 28. novembris – 3.decembris
Dalība Roterdamas Erasmus Universitātes un Creare Foundation organizātajā Kultūras ekonomikas vasaras skolā, Amsterdamā, Nīderlandē, 2011.gada 17. – 24.augustā
Dalība (eksperta statusā) Sadarbības tīkla veidošanas pasākumā jaunajiem radošajiem uzņēmējiem projektā Creative Entrepreneurship Training Network (CREAENT) Helsinkos (Somija) 2011.gada 17. – 18.februārī
Pieredzes apmaiņa Voldas Universitātē (Norvēģija) 2009.gada 20. – 26.aprīlis
Eiropas Pasākumu centru asociācijas Menedžmenta konference Grācā (Austrija), dalība darba grupās un lekcijās 2008.gada 14. – 16.septembris
Pieredzes apmaiņa Horsēnas pilsētas pašvaldības Kultūras nodaļā (Dānija) 2007.gada 5. – 17.novembris
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Eiropas Pasākumu Centru asociācijas centriem Leipcigā – Hannoverē – Frankfurtē (Vācija) 2006.gada 9. – 18.maijs
Dalība Baltijas pilsētu apvienības seminārā Visbijā (Zviedrija), darbs darba grupā, prezentācija, 2006.gada 4. – 6.maijs
Eiropas Pasākumu Centru asociācijas gadskārtējā tikšanās Frankfurtē (Vācija), dalība darba grupās un lekcijās 2005.gada 6. – 8.aprīlis, Erfurtē (Vācija), 2004.gada 16. – 18. maijs
Valodu zināšanas
Latviešu – dzimtā, angļu – pārvaldu, krievu – sarunvalodas līmenī, vācu – pamat zināšanas
Autovadītāja apliecība (B kategorija) kopš 2002.gada

 • Kalendārs

  << Nov 2019 >>
  MTWTFSS
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 1
 • Pieteikties jaunumiem

 • Atbalsta

  Izglītības un zinātnes ministrija - Logo Studiju un zinātnes administrācija - Logo