Latvijas Kultūras akadēmijas sadarbības projekts apstiprināts Latvijas-Francijas partnerības programmā “Osmoze”

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra un Politikas sociālo zinātņu pētījumu institūta (fr. Institut des sciences sociales du politique, ISP, Parīze, Francija) sadarbības projekts “Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma tiesību salīdzinošs pētījums” (fr. Etude comparative sur le droit du patrimoine culturel immatériel en Europe, projekta vadītājas – Dr. art. Anita Vaivade un Dr. iur. Marija Kornī (Marie Cornu)) ir viens no pieciem pētniecības projektiem, kas apstiprināts Latvijas-Francijas partnerības programmā “Osmoze”.

Cimdi

Foto: Aivars Liepiņš, Latvijas Nacionālais Kultūras centrs

Lēmumu par projektu izvērtējumu 2016.gada 10. februārī pieņēma Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Ārlietu un starptautiskās attīstības ministrijas sadarbības Hubert Curien partnerības programmas “Osmoze” Latvijas-Francijas atlases komisija, un projekti apstiprināti divu gadu periodam.

Pētniecības projekts “Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma tiesību salīdzinošs pētījums” (2016–2017) ir turpinājums iepriekšējā divgadē ar programmas “Osmoze” atbalstu Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra un Francijas puses sadarbības partneru īstenotajam projektam “Pētniecības tīkla izveide nemateriālā kultūras mantojuma tiesību jomā” (2014–2015). Tā ietvaros tika izstrādāta metodoloģija valstu nacionālo tiesību salīdzinājumam nemateriālā kultūras mantojuma jomā, kā arī veicināta starptautiska pētnieku sadarbība, projekta īstenošanā iesaistot attiecīgo jomu ekspertus no dažādām pasaules valstīm. Pētniecības partnerību projekti tiek īstenoti sasaistē ar Valsts pētījumu programmu “Habitus. Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē” (2014–2017).

Pagājušās divgades projekta ietvaros Latvijas Kultūras akadēmijā, Rīgā noritēja starptautisks pētniecības seminārs “Nemateriālais kultūras mantojums: nacionālās un subjektīvās tiesības”, veicinot aktuālu pētniecības diskusiju ietekmi uz likumdošanas procesiem Latvijā – Nemateriālā kultūras mantojuma likumprojekta izstrādi.

Nākamās divgades projekts ir vērsts uz Eiropas valstu tiesību salīdzinošu izvērtējumu, ar mērķi saprast daudzveidību, kā tiesību veidolā tiek pārvērsta vēlme saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu. Plānotā sadarbība ir vērsta uz Eiropas skatījuma izzināšanu, balstoties uz pētnieku tīklu, kas darbojas nemateriālā kultūras mantojuma tiesību izpētes jomā dažādās Eiropas valstīs un tuvākai izpētei izvēloties divus Eiropas apakšreģionus: Baltijas valstis un Ziemeļvalstis /Lietuva, Latvija, Igaunija, Somija, Zviedrija, Norvēģija, Islande, Dānija/, Latīniskās Eiropas valstis /Francija, Itālija, Spānija, Portugāle/. Pētījuma pamatu veido starpdisciplināra pieeja – apvienojot tiesību zinātņu, semiotikas, vēstures un etnoloģijas zināšanas, kas izraudzītajai pētniecībai ir būtiski nepieciešams.

Kā iepriekšējā, tā arī šajā divgadē Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra sadarbības projekts ir vienīgais humanitāro un sociālo zinātņu projekts, kas guvis Latvijas-Francijas partnerības programmas “Osmoze” atbalstu. Vairāk par projekta īstenojumu – šeit.

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

Paraksta līgumu ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju

IMG_9822Programmas Habitus dalībnieku tikšanās reizē – 2016.gada 13.janvārī – LKA rektore Rūta Muktupāvela un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāres p.i. Baiba Moļņika parakstīja vienošanos par savstarpēju sadarbību kultūras mantojuma aktualizēšanā akadēmiskajā izglītībā un tā zinātniskās izpētes veicināšanā, īstenojot UNESCO kultūras mantojuma programmas Latvijā.

Baiba Moļņika, kas pārstāv Habitus tautsaimniecības partneri – UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, pētniekus iepazīstināja ar aktualitātēm un vienojās par virzieniem, kuros kopīgi var sadarboties 2016.-2017. gadā. Kā īpašu prioritāti izvirzīja sadarbību pie indikatoru par kultūras nozīmi ilgtspējīgā attīstībā izstrādes.

 

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

SIEF 2015 reklāmas video

Habitus dalībnieku starptautiskās sadarbības pieredze iemūžināta ne tikai prātos, bet arī video rullīšos. SIEF kongresa 2015 izveidotajā reklāmā Anita Vaivade stāsta par iespējām, ko dod šāda pieredzes apmaiņa.

2015.gada 21.-25.jūnijā Zagrebā, Horvātijā norisinājās etnogrāfijas un folkloras kongress SIEF 2015 (The International Society for Ethnology and Folklore), kurā piedalījās Habitus pārstāvji Rūta Muktupāvela, Valdis Muktupāvels, Anda Laķe un Anita Vaivade.

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

Starptautiskā zinātniskā konference “Kultūras Krustpunkti IX”

DSC_0426  DSC_0444

No 12.-14.novembrim norisinājās Latvijas Kultūras akadēmijas Starptautiskā zinātniskā konference “Kultūras Krustpunkti IX” sadarbībā ar valsts pētījuma programmu HABITUS. Programmas dalībnieki piedalījās

Plenārsēdē 12.novembrī uzstājās programmas vadītāja Rūta Muktupāvela, projekta vadītāja Anda Laķe, pētnieks Valdis Muktupāvels un Signe Pujāte kā  sadarbības partneris no Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC). Anda Laķe un Signe Pujāte bija sagatavojušas referātu “Dziesmu un deju svētku kustība – starpsvētku perioda refleksijas un nākotnes scenāriji”. Savukārt Rūta Muktupāvela un Valdis Muktupāvels klātesošos aizrāva ar meistarklasi “Tradīcija svešā vai savējā: Dziesmu svētku repertuārs”, kur klātesošie uzzināja, ka ne visas dziesmas, ko uzskatām par “savējām”, patiesi tādas ir.

Konferences beidzamajā dienā norisinājās HABITUS  sekcija “Tradīcijas daudzveidība, pārmantošana un dokumentēšana inovatīvā vidē”.

Sekcijas ietvaros tika noslēgts sadarbības līgums ar “Līvu (lībiešu) savienību – LīvõdĪt”, tāpēc pirmā sekcijas daļa bija veltīta lībiskuma dokumentēšanas aspektiem – Ieva Ernštreite uzstājās ar referātu “Lībiskuma dokumentēšanas aspekti – nepieciešamība un realitāte”, Zoja Sīle, Linda Šarkova, Laila Niedre devās “Pa lībiešu tautasdziesmu pēdām: kādas dziesmas stāsts”, kā arī tikām ieprieicnāti ar lībiešu dziesmu ansambļa Līvlist uzstāšanos. Programmas dalībniece Agnese Treimane arī aizsākusi pētīt šo tēmu “2009. gads lībiešu kopienā I. R. Petravisa-Zariņa videolentē. Izaicinājums pētniekam”.

Teorētisku apskatu par tradīciju deva Māra Mellēna ar referātu “Tradicionālās kultūras pārmantošanas aktuālās problēmas modernitātes ietvarā: folkloras mantojums un dziesmu svētki 21. gadsimtā”. Ārvalstu latviešu pieredzi prezentēja Indra Ekmane (Ekmanis) ar referātu “The steps ofthenation?: Latvian folk dance and identity building”. 

Sekcijas noslēgumā HABITUS dalībnieki prezentēja līdz šim veikto darbu un iegūtos rezultātus programmas ietvaros:  Līga Grīnberga pirmo reizi prezentēja daļu no Baltijas valstu salīdzinošā pētījuma datiem “Dziesmu un deju svētku tradīcijas nākotnes scenāriji: līdzīgais un atšķirīgais Latvijas un Igaunijas dalībnieku skatījumā”. Katrina Butāne pievērsās tradicionālo elementu izmantojumam mūsdienu modē “Mūsdienu “pastalas un prievītes” F. Barta interakcionisma un R. Barta intertekstualitātes teorētiskajā skatījumā”. Jānis Daugavietis klātesošos iepazīstināja ar kultūras līdzdalības mērīšanas iespējām “Lauku amatiermākslas “līmeņa” salīdzināšanas iespējas: novadu kultūras līdzdalības indekss”. Anita Vaivade iepazīstināja ar jaunāko tiesību jomā “Tiesību jaunrade nemateriālā kultūras mantojuma jomā: Latvijas un Francijas pieredze”.

 

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

Habitus fokusgrupas reģionos

Anda Laķe, Dace Reinkopa un Rūta Muktupāvela pēc fokusgrupas Kuldīgā.No 25.septembra līdz 23.oktobrim četrās reģionu pilsētās – Kuldīgā, Valmierā, Rēzeknē un Valmierā – norisinājās fokusgrupas par kultūras un amatiermākslas norisēm ar pašvaldību, kultūras centru pārstāvjiem, Dziesmu svētku koordinatoriem un virsvadītājiem, kā arī māksliniecisko kolektīvu vadītājiem. Fokusgrupas vadīja Habitus programmas vadītāja prof.Rūta Muktupāvela un projekta vadītāja asoc.prof.Anda Laķe.

Izsakām pateicību par veiksmīgu sadarbību reģionu koordinatoriem Dacei Reinkopai (Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja), Solveigai Boicovai (Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas” valdes priekšsēdētāja), Ilonai Rupainei (SIA “Austrumlatvijas koncertzāles GORS” Mākslinieciskās un pasākumu nodaļas vadītāja) un Sandim Kalniņam (Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra” Attīstības plānošanas un Projektu vadības sektors, projektu vadītājs).

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

Paraksta līgumus ar pašvaldībām

Konferences “Kultūras krustpunkti” ietvaros rektore, prof. Rūta Muktupāvela parakstīja līgumus ar pašvaldībām par sadarbību studiju procesa organizācijas, pētniecības un radošo projektu realizācijā, lai veicinātu studējošo, akadēmiskā personāla un plašākas sabiedrības izpratni par pašvaldības darbību kultūras, kultūras mantojuma, radošo industriju un kultūrizglītības jomās un nodrošinātu saikni starp akadēmisko izglītību un darba tirgus vajadzībām. Līgumi arī ļaus nodrošināt VPP Habitus plānotos rezultātus, tai skaitā izstrādāt rīcībpolitikas ziņojumus pašvaldībām par mērķdotācijas sadali amatiermākslas kolektīviem un atbalsta instrumentiem kultūras līdzdalībai. Pirmās pilsētas, ar ko LKA parakstīja līgumus ir Valka, Salaspils, Sigulda un Jūrmala. 2016.gadā tiek plānots īstenot sadarbību arī ar Jēkabpili.

ParakstaLigumuAgneseMiltina

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

Kultūras krustpunkti 2015

Sadarbībā ar valsts pētījuma programmu “Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē/HABITUS” no 12. līdz 14. novembrim Latvijas Kultūras akadēmijā notiks jau devītā kultūras zinātnēm un aktualitātēm veltītā starptautiskā konference „Kultūras Krustpunkti 2015”.

Trīs konferences „Kultūras Krustpunkti 2015” norises dienās būs iespējams iepazīties ar pētījumiem, kurus prezentēs kultūras procesu eksperti, zinātnieki, augstskolu pasniedzēji, kā arī studenti.

Konferences trešajā dienā, 14.novembrī, plkst.10.00, Zirgu pastā (Dzirnavu 46, Rīgā) būs sekcija, kas veltīta īpaši “HABITUS” dalībnieku pētījumu rezultātu prezentācijai „Tradīcijas daudzveidība, pārmantošana un dokumentēšana inovatīvā vidē”.

Vairāk par konferenci un programmu uzzini šeitxa1dbc91729b4933a39cd3b3b5b206734.jpg.pagespeed.ic.9jR4DB5pjI@2x

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

Konferencē stāsta par Dziesmu un deju svētku tradīcijas mantiniekiem

KAP_62002015.gada 6.novembrī Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē norisinājās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku konference “Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Tradīcijas attīstība”, ko organizēja Valsts izglītības satura centrs (VISC). Konferencē norisinājās interesantas diskusijas un referāti gan par Dziesmu un deju svētku tradīcijas nozīmību, gan par tās attīstību un nākotnes perspektīvu.

Konferencē apmeklētājus ar Dziesmu un deju svētku tradīcijas mantiniekiem iepazīstināja arī Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja asoc.prof. Anda Laķe.

Konferenci iespējams noskatīties tiešsaitē.
Vairāk par konferenci šeit.
Atsauksmes medijos: Profesore: Jauniešus iesaistīties tautas mākslas kolektīvā motivē dalība Dziesmu un deju svētkos

 

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

Habitus dalībnieki uzstājas Eiropas Sociologu asociācijas konferencē

Vasaras noslēgums Habitus programmas dalībniekiem bijis ražīgs laiks. No 2015.gada 25.-28.augustam Prāgā norisinājās Eiropas Sociologu asociācijas 12.konference “Differences, Inequalities and Sociological Imagination”, kurā Habitus pārstāvji Anda Laķe, Baiba Tjarve, Agnese Hermane, Jānis Daugavietis un Līga Grīnberga iepazīstināja starptautisko publiku ar četriem referātiem.

thumb_IMG_7783_1024

Anda Laķe, Baiba Tjarve un Līga Grīnberga uzstājās ar referātu “Measuring Social and Economic Impact of Large Scale Cultural Events: Social Network Analysis”, Jānis Daugavietis ar referātu “What kind of ‘sustainability’ in arts policy? The case of Latvian Song and Dance Festival”, Anda un Agnese Hermane nolasīja referātu “Baltic Song and Dance Celebration as Cultural Strategy and its Social Impact”, arī Jānis un Līga uzstājās ar kopīgu referātu “Differences and Inequalities in arts participation: Case of Latvian Song and Dance festival”.

Konference pārsteidza ar vērienu – to apmeklēja vairāk nekā 3000 apmeklētāju, referāti tika lasīti vairāk nekā 40 pētnieciskajos virzienos. Arī Habitus programmas dalībnieki aktīvi piedalījās interesējošās sesijās, īpaši par kultūras un tradīcijas, kultūrpolitikas, kultūras un mākslas menedžmenta, kā arī dažādu kultūras pētniecības metožu saistītām tēmām. Latvijā atgriezāmies ar daudz jauniem iespaidiem un idejām, kuras esam gatavi izmantot tālākajā pētniecībā!

Vairāk par konferenci šeit.

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

Vasaru iesākam starptautiskā menedžmenta konferencē AIMAC 2015 Francijā

Pašā vasaras karstumā Habitus pārstāvji nesteidzās zvilnēt pludmales smiltīs, bet no 2015.gada 29.jūnija līdz 1.jūlijam piedalījās starptautiskajā menedžmenta konferencē AIMAC 2015 Marseļā, Francijā.

11713677_383661355170973_1823914208677405212_o

Baiba Tjarve un Ieva Zemīte iepazīstināja starptautisko publiku ar tēmu “The Role of Cultural Activities in Community Development: Case study of Riga neighbourhoods”, savukārt Anda Laķe, Baiba Tjarve un Līga Grīnberga ar “Measuring Social and Economic Impact of Large Scale Cultural Events: Social Network Analysis”.

Vairāk par konferenci šeit.

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed
 • Kalendārs

  << Sep 2018 >>
  MTWTFSS
  27 28 29 30 31 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
 • Pieteikties jaunumiem

 • Atbalsta

  Izglītības un zinātnes ministrija - Logo Studiju un zinātnes administrācija - Logo