Diskusija “Kultūra attīstībai – kā to īstenot, kā to izmērīt?”

Pēc UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ielūguma Latvijā viesosies Kanādas kultūru daudzveidības koalīcijas ģenerāldirektors Šarls Valrāns (Charles Vallerand). Viņam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze kultūrpolitikas veidošanā kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī. Ievērojamu daļu savas profesionālās karjeras viņš veltījis starptautiskās sadarbības jautājumiem, kas saistīti ar kultūras attīstības projektu īstenošanu dažādās pasaules valstīs. Šarls Valrāns ir pazīstams kā UNESCO 2005. gada Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu konsultants un eksperts.

Vizītes ietvaros tiek rīkota publiskā diskusija “Kultūra attīstībai – kā to īstenot, kā to izmērīt?”, kas notiks Rīgā, 2016. gada 16. martā no pl. 13.00 līdz 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās, 11. stāvā. Diskusijā iekļauta Šarla Valerāna prezentācija par sabiedrības iesaisti UNESCO Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības veicināšanu un aizsardzību īstenošanā un kultūras lomu kā attīstības virzītājspēkam. Habitus pētnieki Anda Laķe un Jānis Daugavietis runās par Latvijas pieredzi kultūras procesu mērīšanā un indikatoru izvēles problēmām. Diskusijas noslēgumā paredzēta ekspertu paneļdiskusija par to, vai kultūra Latvijā tiek izmantota kā instruments citu politiku īstenošanai un kāda ir pieredze izglītības, ekonomikas, reģionālās attīstības jomās. Tāpat eksperti iepazīstinās ar līdzšinējiem kultūras ietekmes pētījumiem.

Diskusija tiek rīkota Valsts pētījumu programmas “Habitus” ietvaros un sadarbībā ar Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo kultūras centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Kanādas vēstniecību Latvijā un Latvijas Kultūras akadēmiju. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, aicinām pieteikties pasākumam elektroniski, aizpildot vienkāršu anketu.

Pielikumā diskusijas programma.

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

Habitus pētnieki dziesmu un deju svētku tradīciju pētīs Eiropas kontekstā

Vai un kā kultūras mantojums Eiropā cilvēkus vieno un šķir – tas ir viens no galvenajiem jautājumiem trīs gadu pētniecības projektā “CoHERE” (“Critical Heritages: Performing and Representing Identities in Europe”), ko finansiāli atbalsta Eiropas pētniecības un inovācijas finansējuma programma “Apvārsnis 2020” un kurā apvienojušies 12 partneri no dažādām Eiropas pētniecības institūcijām, tostarp – Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Zinātniskās pētniecības centrs.publ_att

Pētnieki no dažādiem aspektiem izzinās un identificēs atšķirības, kā cilvēki, kopienas, institūcijas Eiropas valstīs interpretē un izmanto kultūras mantojumu, un raksturos nosacījumus, kā tiek radīta piederības vai citādības sajūta. Projektā tiks analizēta muzeju, kultūras izglītības, tūrisma, valodas, mūzikas un dejas loma Eiropas un dažādu tautu kultūras identitātes stiprināšanā. LKA pētnieki turpinās un padziļinās līdz šim veiktos pētījumus par Baltijas Dziesmu un deju svētku tradīciju un tās ilgtspēju mūsdienu sabiedrībā, kas aizsākti Valsts pētījumu programmas “Habitus. Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē” ietvaros, bet jau plašākā – Eiropas – kontekstā, salīdzinot nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes Baltijā ar citām UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu sarakstā iekļautām tradīcijām.

Projektā piedalās 12 partneri no dažādām Eiropas valstīm: Lielbritānijas, Dānijas, Nīderlandes, Grieķijas, Turcijas, Itālijas, Beļģijas, Polijas un Latvijas, galvenokārt – augstskolu pētniecības centri. Latvijā šis ir viens no retajiem humanitāro un sociālo zinātņu jomā ES programmas “Apvārsnis 2020” atbalstītajiem projektiem. Kopumā apakšprogrammā “Eiropa mainīgajā pasaulē: iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība” tika pieteikti 147 projekti. Iespēja īstenot pētnieciskās aktivitātes starptautiskā pētnieku konsorcijā LKA Zinātniskās pētniecības centra pētniekiem nodrošinās jaunu, unikālu pieredzi, kā arī ļaus analizēt un vērtēt Latvijas kultūras mantojuma izpausmes plašākā salīdzinošā mērogā.

Projekta vadītājs Ņūkāslas Universitātes Mākslas un Kultūras skolas profesors Kristofers Vaitheds (Christopher Whitehead) no Lielbritānijas atzīst, ka tas ir liels izaicinājums pašreizējā Eiropas politiskajā klimatā pētīt, kā dažādas kultūras mantojuma izpausmes varētu palīdzēt radīt saliedētāku Eiropu.

Projekta rezultātā paredzētas gan zinātniskas publikācijas un monogrāfijas, gan semināru un akadēmiski-lietišķu diskusiju cikli, gan virkne praktiski orientētu rekomendāciju politikas veidotājiem. Latvijas Universitātes profesors, etnomuzikologs Valdis Muktupāvels ir uzņēmies projekta pētnieciskās atziņas translēt mākslinieciskā – oratorijas – formā, lai kopā ar Latvijas Kultūras akadēmijas un Heriota-Vata Universitātes (Lielbritānija, Edinburga) studentiem iestudētu multimediālu izrādi, kas atklātu Eiropas kultūras mantojuma tradicionālās un mūsdienīgās izpausmes.

No Latvijas puses projektu vada LKA rektore, profesore Rūta Muktupāvela, kas uzskata, ka dalība visu laiku lielākajā ES pētniecības un inovāciju programmā “Apvārsnis 2020” nacionālajai kultūras augstskolai ir nopietns izaicinājums un arī liela iespēja vienlaikus: “Skaidrs, ka gaida ļoti intensīvs darbs, tomēr noteikti priecē divas lietas – starptautisks LKA zinātnieku kapacitātes novērtējums un iespēja Eiropas līmeņa pētniecībā kā līdzvērtīgus spēlētājus iesaistīt labākos mūsu pašu maģistrantūras un doktorantūras studentus, kas jau strādā pie inovatīvām kultūras fenomenu pētniecības metodēm, piedalās starptautiskos jauno zinātnieku un mākslinieku tīklojumos, pārliecinoši turpinot LKA uzņemto izaugsmes kursu.”

Projekts tiks īstenots laika posmā no 2016. gada aprīļa līdz 2019. gada pavasarim, un tā kopējais finansējums no ES programmas “Apvārsnis 2020” ir 2,5 miljoni eiro.

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

Latvijas Kultūras akadēmijas sadarbības projekts apstiprināts Latvijas-Francijas partnerības programmā “Osmoze”

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra un Politikas sociālo zinātņu pētījumu institūta (fr. Institut des sciences sociales du politique, ISP, Parīze, Francija) sadarbības projekts “Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma tiesību salīdzinošs pētījums” (fr. Etude comparative sur le droit du patrimoine culturel immatériel en Europe, projekta vadītājas – Dr. art. Anita Vaivade un Dr. iur. Marija Kornī (Marie Cornu)) ir viens no pieciem pētniecības projektiem, kas apstiprināts Latvijas-Francijas partnerības programmā “Osmoze”.

Cimdi

Foto: Aivars Liepiņš, Latvijas Nacionālais Kultūras centrs

Lēmumu par projektu izvērtējumu 2016.gada 10. februārī pieņēma Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Ārlietu un starptautiskās attīstības ministrijas sadarbības Hubert Curien partnerības programmas “Osmoze” Latvijas-Francijas atlases komisija, un projekti apstiprināti divu gadu periodam.

Pētniecības projekts “Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma tiesību salīdzinošs pētījums” (2016–2017) ir turpinājums iepriekšējā divgadē ar programmas “Osmoze” atbalstu Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra un Francijas puses sadarbības partneru īstenotajam projektam “Pētniecības tīkla izveide nemateriālā kultūras mantojuma tiesību jomā” (2014–2015). Tā ietvaros tika izstrādāta metodoloģija valstu nacionālo tiesību salīdzinājumam nemateriālā kultūras mantojuma jomā, kā arī veicināta starptautiska pētnieku sadarbība, projekta īstenošanā iesaistot attiecīgo jomu ekspertus no dažādām pasaules valstīm. Pētniecības partnerību projekti tiek īstenoti sasaistē ar Valsts pētījumu programmu “Habitus. Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē” (2014–2017).

Pagājušās divgades projekta ietvaros Latvijas Kultūras akadēmijā, Rīgā noritēja starptautisks pētniecības seminārs “Nemateriālais kultūras mantojums: nacionālās un subjektīvās tiesības”, veicinot aktuālu pētniecības diskusiju ietekmi uz likumdošanas procesiem Latvijā – Nemateriālā kultūras mantojuma likumprojekta izstrādi.

Nākamās divgades projekts ir vērsts uz Eiropas valstu tiesību salīdzinošu izvērtējumu, ar mērķi saprast daudzveidību, kā tiesību veidolā tiek pārvērsta vēlme saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu. Plānotā sadarbība ir vērsta uz Eiropas skatījuma izzināšanu, balstoties uz pētnieku tīklu, kas darbojas nemateriālā kultūras mantojuma tiesību izpētes jomā dažādās Eiropas valstīs un tuvākai izpētei izvēloties divus Eiropas apakšreģionus: Baltijas valstis un Ziemeļvalstis /Lietuva, Latvija, Igaunija, Somija, Zviedrija, Norvēģija, Islande, Dānija/, Latīniskās Eiropas valstis /Francija, Itālija, Spānija, Portugāle/. Pētījuma pamatu veido starpdisciplināra pieeja – apvienojot tiesību zinātņu, semiotikas, vēstures un etnoloģijas zināšanas, kas izraudzītajai pētniecībai ir būtiski nepieciešams.

Kā iepriekšējā, tā arī šajā divgadē Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra sadarbības projekts ir vienīgais humanitāro un sociālo zinātņu projekts, kas guvis Latvijas-Francijas partnerības programmas “Osmoze” atbalstu. Vairāk par projekta īstenojumu – šeit.

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

Paraksta līgumu ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju

IMG_9822Programmas Habitus dalībnieku tikšanās reizē – 2016.gada 13.janvārī – LKA rektore Rūta Muktupāvela un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāres p.i. Baiba Moļņika parakstīja vienošanos par savstarpēju sadarbību kultūras mantojuma aktualizēšanā akadēmiskajā izglītībā un tā zinātniskās izpētes veicināšanā, īstenojot UNESCO kultūras mantojuma programmas Latvijā.

Baiba Moļņika, kas pārstāv Habitus tautsaimniecības partneri – UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, pētniekus iepazīstināja ar aktualitātēm un vienojās par virzieniem, kuros kopīgi var sadarboties 2016.-2017. gadā. Kā īpašu prioritāti izvirzīja sadarbību pie indikatoru par kultūras nozīmi ilgtspējīgā attīstībā izstrādes.

 

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

SIEF 2015 reklāmas video

Habitus dalībnieku starptautiskās sadarbības pieredze iemūžināta ne tikai prātos, bet arī video rullīšos. SIEF kongresa 2015 izveidotajā reklāmā Anita Vaivade stāsta par iespējām, ko dod šāda pieredzes apmaiņa.

2015.gada 21.-25.jūnijā Zagrebā, Horvātijā norisinājās etnogrāfijas un folkloras kongress SIEF 2015 (The International Society for Ethnology and Folklore), kurā piedalījās Habitus pārstāvji Rūta Muktupāvela, Valdis Muktupāvels, Anda Laķe un Anita Vaivade.

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

Starptautiskā zinātniskā konference “Kultūras Krustpunkti IX”

DSC_0426  DSC_0444

No 12.-14.novembrim norisinājās Latvijas Kultūras akadēmijas Starptautiskā zinātniskā konference “Kultūras Krustpunkti IX” sadarbībā ar valsts pētījuma programmu HABITUS. Programmas dalībnieki piedalījās

Plenārsēdē 12.novembrī uzstājās programmas vadītāja Rūta Muktupāvela, projekta vadītāja Anda Laķe, pētnieks Valdis Muktupāvels un Signe Pujāte kā  sadarbības partneris no Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC). Anda Laķe un Signe Pujāte bija sagatavojušas referātu “Dziesmu un deju svētku kustība – starpsvētku perioda refleksijas un nākotnes scenāriji”. Savukārt Rūta Muktupāvela un Valdis Muktupāvels klātesošos aizrāva ar meistarklasi “Tradīcija svešā vai savējā: Dziesmu svētku repertuārs”, kur klātesošie uzzināja, ka ne visas dziesmas, ko uzskatām par “savējām”, patiesi tādas ir.

Konferences beidzamajā dienā norisinājās HABITUS  sekcija “Tradīcijas daudzveidība, pārmantošana un dokumentēšana inovatīvā vidē”.

Sekcijas ietvaros tika noslēgts sadarbības līgums ar “Līvu (lībiešu) savienību – LīvõdĪt”, tāpēc pirmā sekcijas daļa bija veltīta lībiskuma dokumentēšanas aspektiem – Ieva Ernštreite uzstājās ar referātu “Lībiskuma dokumentēšanas aspekti – nepieciešamība un realitāte”, Zoja Sīle, Linda Šarkova, Laila Niedre devās “Pa lībiešu tautasdziesmu pēdām: kādas dziesmas stāsts”, kā arī tikām ieprieicnāti ar lībiešu dziesmu ansambļa Līvlist uzstāšanos. Programmas dalībniece Agnese Treimane arī aizsākusi pētīt šo tēmu “2009. gads lībiešu kopienā I. R. Petravisa-Zariņa videolentē. Izaicinājums pētniekam”.

Teorētisku apskatu par tradīciju deva Māra Mellēna ar referātu “Tradicionālās kultūras pārmantošanas aktuālās problēmas modernitātes ietvarā: folkloras mantojums un dziesmu svētki 21. gadsimtā”. Ārvalstu latviešu pieredzi prezentēja Indra Ekmane (Ekmanis) ar referātu “The steps ofthenation?: Latvian folk dance and identity building”. 

Sekcijas noslēgumā HABITUS dalībnieki prezentēja līdz šim veikto darbu un iegūtos rezultātus programmas ietvaros:  Līga Grīnberga pirmo reizi prezentēja daļu no Baltijas valstu salīdzinošā pētījuma datiem “Dziesmu un deju svētku tradīcijas nākotnes scenāriji: līdzīgais un atšķirīgais Latvijas un Igaunijas dalībnieku skatījumā”. Katrina Butāne pievērsās tradicionālo elementu izmantojumam mūsdienu modē “Mūsdienu “pastalas un prievītes” F. Barta interakcionisma un R. Barta intertekstualitātes teorētiskajā skatījumā”. Jānis Daugavietis klātesošos iepazīstināja ar kultūras līdzdalības mērīšanas iespējām “Lauku amatiermākslas “līmeņa” salīdzināšanas iespējas: novadu kultūras līdzdalības indekss”. Anita Vaivade iepazīstināja ar jaunāko tiesību jomā “Tiesību jaunrade nemateriālā kultūras mantojuma jomā: Latvijas un Francijas pieredze”.

 

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

Habitus fokusgrupas reģionos

Anda Laķe, Dace Reinkopa un Rūta Muktupāvela pēc fokusgrupas Kuldīgā.No 25.septembra līdz 23.oktobrim četrās reģionu pilsētās – Kuldīgā, Valmierā, Rēzeknē un Valmierā – norisinājās fokusgrupas par kultūras un amatiermākslas norisēm ar pašvaldību, kultūras centru pārstāvjiem, Dziesmu svētku koordinatoriem un virsvadītājiem, kā arī māksliniecisko kolektīvu vadītājiem. Fokusgrupas vadīja Habitus programmas vadītāja prof.Rūta Muktupāvela un projekta vadītāja asoc.prof.Anda Laķe.

Izsakām pateicību par veiksmīgu sadarbību reģionu koordinatoriem Dacei Reinkopai (Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja), Solveigai Boicovai (Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas” valdes priekšsēdētāja), Ilonai Rupainei (SIA “Austrumlatvijas koncertzāles GORS” Mākslinieciskās un pasākumu nodaļas vadītāja) un Sandim Kalniņam (Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra” Attīstības plānošanas un Projektu vadības sektors, projektu vadītājs).

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

Paraksta līgumus ar pašvaldībām

Konferences “Kultūras krustpunkti” ietvaros rektore, prof. Rūta Muktupāvela parakstīja līgumus ar pašvaldībām par sadarbību studiju procesa organizācijas, pētniecības un radošo projektu realizācijā, lai veicinātu studējošo, akadēmiskā personāla un plašākas sabiedrības izpratni par pašvaldības darbību kultūras, kultūras mantojuma, radošo industriju un kultūrizglītības jomās un nodrošinātu saikni starp akadēmisko izglītību un darba tirgus vajadzībām. Līgumi arī ļaus nodrošināt VPP Habitus plānotos rezultātus, tai skaitā izstrādāt rīcībpolitikas ziņojumus pašvaldībām par mērķdotācijas sadali amatiermākslas kolektīviem un atbalsta instrumentiem kultūras līdzdalībai. Pirmās pilsētas, ar ko LKA parakstīja līgumus ir Valka, Salaspils, Sigulda un Jūrmala. 2016.gadā tiek plānots īstenot sadarbību arī ar Jēkabpili.

ParakstaLigumuAgneseMiltina

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

Kultūras krustpunkti 2015

Sadarbībā ar valsts pētījuma programmu “Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē/HABITUS” no 12. līdz 14. novembrim Latvijas Kultūras akadēmijā notiks jau devītā kultūras zinātnēm un aktualitātēm veltītā starptautiskā konference „Kultūras Krustpunkti 2015”.

Trīs konferences „Kultūras Krustpunkti 2015” norises dienās būs iespējams iepazīties ar pētījumiem, kurus prezentēs kultūras procesu eksperti, zinātnieki, augstskolu pasniedzēji, kā arī studenti.

Konferences trešajā dienā, 14.novembrī, plkst.10.00, Zirgu pastā (Dzirnavu 46, Rīgā) būs sekcija, kas veltīta īpaši “HABITUS” dalībnieku pētījumu rezultātu prezentācijai „Tradīcijas daudzveidība, pārmantošana un dokumentēšana inovatīvā vidē”.

Vairāk par konferenci un programmu uzzini šeitxa1dbc91729b4933a39cd3b3b5b206734.jpg.pagespeed.ic.9jR4DB5pjI@2x

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed

Konferencē stāsta par Dziesmu un deju svētku tradīcijas mantiniekiem

KAP_62002015.gada 6.novembrī Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē norisinājās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku konference “Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Tradīcijas attīstība”, ko organizēja Valsts izglītības satura centrs (VISC). Konferencē norisinājās interesantas diskusijas un referāti gan par Dziesmu un deju svētku tradīcijas nozīmību, gan par tās attīstību un nākotnes perspektīvu.

Konferencē apmeklētājus ar Dziesmu un deju svētku tradīcijas mantiniekiem iepazīstināja arī Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja asoc.prof. Anda Laķe.

Konferenci iespējams noskatīties tiešsaitē.
Vairāk par konferenci šeit.
Atsauksmes medijos: Profesore: Jauniešus iesaistīties tautas mākslas kolektīvā motivē dalība Dziesmu un deju svētkos

 

Posted in Uncategorized | Language: | Comments closed
 • Kalendārs

  << Apr 2021 >>
  MTWTFSS
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2
 • Pieteikties jaunumiem

 • Atbalsta

  Izglītības un zinātnes ministrija - Logo Studiju un zinātnes administrācija - Logo