Rūta Muktupāvela

Darba gaitas
2014 – Latvijas Kultūras akadēmijas rektore
2014 – Latvijas Kultūras akadēmijas profesore
2014 – Valsts Pētījumu programmas Habitus vadītāja
2012 – Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece
2011 – 2014 Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore
2006 – 2012 Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra pētniece
2006 – 2014 Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadītāja
2006 – 2011 Latvijas Kultūras akadēmijas docente
1999 – 2006 Latvijas Kultūras akadēmijas lektore
2003 – 2009 Žurnāla “Kultūros barai” (Lietuva) redkolēģijas locekle;
1999 – 2006 Latvijas Kultūras akadēmijas lektore;
1999 – 2003 Radio “Brīvā Eiropa” korespondente;
1993 – 2007 Tulkošana, korespondēšana dažādos Lietuvas un Latvijas kultūras un mākslas izdevumos

Administratīvie pienākumi, darbs padomēs, komisijās
2014 – Lietuvas Kultūras pētījumu institūta izdevuma Lietuvos kultūros tyrimai redkolēģijas locekle.
2014 – Latvijas simtgades svētku koncepcijas un vizuālā tēla žūrijas komisijas locekle
2014 – Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas valdes locekle;
2013 -2014 Lietuvas Kultūras pētījumu institūta periodiskā rakstu krājuma “Kultūrologija” redkolēģijas locekle;
2012 – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Promocijas padomes locekle;
2009 – Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu nozares eksperte;
2009 – 2013 Latvijas Universitātes Baltijas jūras reģiona Doktorantūras skolas vadības padomes locekle;
2009 – Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes locekle;
2009 – International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) locekle;
2007 – Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās un mākslinieciskās padomes locekle;
2005 – Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) locekle;

Izglītība
2005 Iegūts mākslas zinātņu doktora zinātniskais grāds Kultūras teorijas specialitātē (Dr. artis)
Diploma Nr. D No 000003.
1999-2003 studijas doktorantūrā Latvijas Kultūras akadēmijā
1998 Iegūts mākslas maģistra grāds Kultūras teorijas specialitātē (Diploma Nr. 000047)
1996-1998 studijas maģistrantūrā Latvijas Kultūras akadēmijā
1982-1989 studijas Viļņas Pedagoģijas universitātē, Vēstures fakultātē, vēstures, sabiedrisko zinātņu, valsts un tiesību specialitātē.
1984-1986 studijas Maskavas V. Ļeņina Pedagoģijas institūtā, Vēstures fakultātē, vēstures, sabiedrisko zinātņu un tiesību specialitātē.

Aizstāvēta disertācija
“Inkulturācijas figuratīvo formu salīdzinošā analīze”, 2005. g., Latvijas Kultūras akadēmija.
Sagatavotie un lasītie kursi: kultūras teorija; kultūras antropoloģija, antropoloģijas speckurss, stardpdisciplinaritāte humanitārajās zinātnēs.

Zinātniskās intereses
Kultūras teorija, kultūras studijas, starpkultūru komunikācija, kultūras antropoloģija, etniskums, nacionālā identitāte.

Zinātniskās publikācijas
Muktupāvela, Rūta, Muktupāvels, Valdis, Lake, Anda (2015). Tradition of Latvian Nationwide Song and Dance Celebration as Modern Identity Brand. SIEF2015 12th Congress
Zagreb, Croatia
21-25 June 2015. Long Abstract. Pieejams: http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2015/panels.php5?PanelID=3425
Muktupāvela, Rūta (2015). The concept of “My father’s home” as an anchor for Latvian “solid identity” constructions in the era of “liquid modernity”. In Ullrich Kockel, Vitalija Stepusaityte (eds.) Peer reviewed edited volume “Imaginaries of Home”. London: Bloomsbury Publishing (in print).
Muktupāvela, Rūta (2014). Looking for Oedipus myth’s transcultural sources // Aikaterini Polymerou-Kamilaki (ed.). Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations. Vol.2, Athens: Academy of Athens, pp. 563-576.
Muktupāvela, Rūta. Refleksija par latviešu folkloristiku / Rūta Muktupāvela // Latvju Teksti. -Nr.7 (2014), 56.-57.lpp.
Muktupāvela, Rūta (2014). Mājas arhetips latviešu ikdienas pieredzē. Vidzemes Svētupers lauka pētījuma piemērs. Starptautiskā zinātniskā konference Kultūras Krustpunkti 2014. Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2014., 11.-12. lpp.
Muktupāvela, Rūta (2014). The concept of “My father’s home” as an anchor for Latvian “solid identity” constructions in the era of “liquid modernity”. Long Abstract for The ASA (Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth) 14th decennial conference: Anthropology and Enlightenment.
19-22 June 2014, Edinburgh, Scotland. Pieejams: http://www.nomadit.co.uk/asa/asa2014/panels.php5?PanelID=2623 [skatīts 06.02.2014.]
Muktupāvela, Rūta (2013). Mythology of Ethnic Identity and Establishing of Modern Holy Places in Post-Soviet Latvia. // Clifton, Chas (ed.) The Pomegranate: The International journal of Pagan Studies. Vol. 14., Equinox publishing, (publicēts 2013. gadā), P. 69-90. Indexing and Abstracting in: SCOPUS Abstract and Citation Database; ISI Web of Knowledge, etc.
Muktupāvela, Rūta (2013). Review of Toms Ķencis doctoral thesis “Disciplinary history of Latvian mythology”. // Kõiva, Mare, Kuperjanov, Andres (eds.), Electronic Journal of Folklore, Vol. 53. Published by: FB and Media Group of Estonian Literary Museum, 2013. P. 185-189. Indexed in EBSCO, Thomson Reuters Arts & Humanities Citation Index, MLA Internationa Bibliography, C.E.E.O.L., ERIH (B) ect.
Muktupāvela, Rūta (2012). Telpas un laika robežas Latvijas pierobežas Saldus novada lietuviešu ikdienas apziņā. // Vērdiņš, Kārlis (red.), Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Nr. 3(24), Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2012. 60.-73. lpp.
Muktupāvela, Rūta (2012). Par to, ko lietuvieši domā, ko par viņiem domā latvieši. Un ne tikai. // Kursīte, Janīna (zin. red.). Zin. rakstu krājums Inkluzīvi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012., 283.-296. lpp.
Muktupāvela, Rūta (2011). Rotaļas mūža garumā. // Tradicionālā kultūra Zemgalē Latvijas un Lietuvas pierobežā. Metodiskais materiāls. Rundāle: Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta Nr. LLII-093 izdevums. 47. – 62. lpp.
Muktupāvela, Rūta (2010). Pokaiņi – The “Latvian Stonehenge” // Anthropological Journal of European Cultures (AJEC). Volume 19(2). New York, Oxford: Berghahn Journals. Ullrich Kockel (ed.). P. 74–92. Indexing and Abstracting in: SCOPUS Abstract and Citation Database; ISI Web of Knowledge, etc.
Muktupāvela, Rūta (2009). „Brolių tautų“ mitas neformaliosios komunikacijos kontekste [Myth of “Brotherly Nations” in the Informal Context of Communication] // Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija. Kultūrologija, t. XVII. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. Rita Repšiene (ed.). Pp. 228.-240. Indexed in C.E.E.O.L.
Muktupāvela, Rūta (2009). Latviešu „Edipa mīts“ un tā avoti // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Current Issues in Literary Research, rakstu krājums 14. sēj. Liepāja: LiePA. 175.-187. lpp.
Muktupāvela, Rūta (2008). Weaning Traditions in Latvian Folksongs and Ethnographical Materials of the End of the 19th Century and the First Half of the 20th Century // B.A.S.I.S. vol. 4. Singing the Nations: Herder’s Legacy. Ed. by Dace Bula and Sigrid Rieuwerts. Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier. Pp. 164-172.

Konferenču ziņojumi
Muktupāvela, Rūta. (2015). Plenārsēdes ziņojums. Kultūras mantojums kā lokālās identitātes saglabāšanas un personības izaugsmes garants. Starptautiska konference Heritage, Contemporary Architecture and Design in Interaction. Rīga, 12.-13 March, 2015., rīkotāji – Latvijas Prezidentūra Eiropas Savienības padomē, LR Kultūras ministrija, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.
Muktupāvela, Rūta. (2014). Sustainability of Latvian Cultural Traditions in an Innovative Environment. International research conference Changes of Cultural Memory at the of the 20th and the Begining of 21st Century: Reflecting on National Priorities. 10-11 October 2014, Lithuanian Culture Research Institute, Vilnius, Lithuania.
Muktupāvela, Rūta. (2014). The concept of “My father’s home” as an anchor for Latvian “solid identity” constructions in the era of “liquid modernity”. ASA (Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth) 14th decennial conference: Anthropology and Enlightenment.
19-22 June 2014, Edinburgh, Scotland.
Muktupāvela, Rūta. (2014). “The Role of the Scientific Discourse in the Local Identity Construing Process. The Case of Vidzeme’s Svētupe”. International interdisciplinary conferece The Region: history, cultgure. Language. University of Shiauliai (Lithuania), 20-21th of March.
Muktupāvela, Rūta. (2014). Lokālās identitātes stabilitāte plūstošās modernitātes apstākļos. Latvijas Universitātes 72. konference. Rīga, LU, 2014. g. 07. februrāris.
Muktupāvela, Rūta. (2014). “Lokālā identitāte globalizācijas laikmetā”. Seminārs, veltīts lauka pētījuma rezultātu izvērtēšanai Latvijas Zinātnes padomes finansētā tematiskā projekts Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā telpā, ietvaros. 2014. gada 24. un 25. janvāris, Limbažu novads.
Muktupāvela, Rūta, Muktupāvels, Valdis. (2013). “Some archaic images of Latvian midsummer solstice celebration”. International seminar Ritual traditions of St. John’s celebration and of harvesting in Eastern Poland and European countries before the XIX c. Poland, Suwalki. Suwalski Osrodek Kultury, December 20th.
Muktupāvela, Rūta. (2013) Lokālās identitātes konceptualizācijas un interpretācijas problēmas. Svētupes piemērs. Starptautiskā zinātniskā konference “Kultūras Krustpunkti/Cultural Crossroads 2013”. Rīga, Latvijas Kultūras akadēmija, 1.-2. novembris.
Muktupāvela, Rūta. (2013). “Ancient Ideologies and Modern Practices in the Newly Established Holy Places in Latvia”. 11th SIEF Congress Tartu 2013. University of Tartu, June 30th-July 4th.
Muktupāvela, Rūta. (2013). Baltie tēvi 21. gadsimtā un viņu iespējamās misijas nacionālās ezotērikas kontekstā. Latvijas Universitātes 71. konference. Rīga, LU, 25. janvāris.
Muktupāvela, Rūta. (2012). “Eelements of ethnic mythology in Latvian modern holy places: anthropological aspects”. International research conference „Self-awareness in modern society: old and new myths”. Vilnius, “European Language and Culture Dialogue Researchers’ Association (ELCDRA)”, March 7-9.
Muktupāvela, Rūta. (2012). “Ethnicity in daily life of Lithuanians living in Latvian borderland”. International Interdisciplinary conference “The Region: space, time, people”. Šiauliai Uiversity & Northen Lithuanian Research center. March 22-23.
Muktupāvela, Rūta. (2011) “Telpas un laika robežas Latvijas pierobežas lietuviešu apziņā”. Kr. Barona piemiņai veltīta konference Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa ietvaros., Latvijas Zinātņu akadēmija, 24.-27. oktobris.
Muktupāvela, Rūta. (2011) „Mythology of ethnic identity and establishing of modern holy places in post-Soviet Latvia” International Conference „Between East and West: Cultural and Religious Dialogue before, during and after the Totalitarian Rule”. University of Latvia, October 6-8, 2011.
Muktupāvela, Rūta. (2011) “Rational and irrational aspects of choice preferences in the location of a modern holy place.” Locations and Relations of Natural Holy Places in the Baltic Sea Region. 5th International Conference “Natural Holy Places in the Baltic Sea Region”. Wojciech Ketrzynski Museum in Ketrzyn. May 5-8.
Muktupāvela, Rūta. (2010) “Embodiment of the Absolute in the New Cult Sites: The Pokaiņi Phenomenon in the Context of Revitalisation Movements” International Conference Metamind 2010. “Metamorphoses of the Absolute”, 7-9 October, Riga.
Muktupāvela, Rūta. (2010) “Pokaini – Latvian Stonehenge”. 2nd meeting of the SIEF Working Group on Place Wisdom “Human Ecology and the Anthropology of Place”. University of the West of England, Bristol, 5-6 March.
Mutupāvela, Rūta. (2010) “Baltijas tautu savstarpējās komunikācijas etniskās mitoloģijas paradigmas”.Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference (referāts). 4 februāris.
Muktupāvela, Rūta. (2010) “Latvian and Lithuanian analogues of the Oedipus myth and their relations to other forms of traditional culture” 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR). Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations. University of Athens, Hellenic folklore Research Centre, June 21-27.
Muktupāvela, Rūta. (2008) Th e Myth of “Brother Nations” in the Context on Informal Communication” international conference “Historical reality and myths in national cultures”. Culture, Philosophy and Arts Research Institute, Lithuania. December 1.
Muktupāvela, Rūta. (2008) “Latviešu „Edipa mīts“ un tā avoti“. Liepājas Universitātes 14. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”. 6 un 7. marts.
Muktupāvela, Rūta. (2007) „Latvių ir lietuvių tarpusavio santykių problematika“. Starptautiskais seminārs Europietiškosios ir baltiškosios kultūros samprata: menas, literatūra, pasaulėžiūra” [Eiropas un baltu kultūras izpratne: māksla, literatūra, pasaules skatījums]. Plunge, 27. septembris.
Muktupāvela, Rūta. (2006) Latviešu šķiršanas no krūts paražas. Starptautiskā zinātniskā konference “Kultūras krustpunkti. Starpdisciplinaritāte kultūrvides pētījumos” Latvijas Kultūras akadēmija, 01. decembris.
Muktupāvela, Rūta. Weaning (2004) Traditions in Latvian Folksongs and Ethnographical Materials of the End of the 19th Century and the First Half of the 20th Century. Societé Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF). 34th Conference of the International Ballad Commission. (referāts). University of Latvia, July 19–25.
Muktupāvela, Rūta. (2003) Inkulturācijas tradīciju metamorfozes mītiskās domāšanas ietekmē. Barondienas konference “Folklora un ikdienas kultūra: interpretācijas teorija un prakse”. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve. 31. oktobris.
Muktupāvela, Rūta. (2003) “Edipo mito elementai latvių ir lietuvių tautosakoje”. Starptautiskā zinātniskā konference “Senoji/naujoji kultūra: šiuolaikinės koncepcijos”. Pasaules lituānistu asociācija, Lietuviešu literatūras un folkloras institūts. Starptautiskā zinātniskā konference “Senoji/naujoji kultūra: šiuolaikinės koncepcijos”.
Muktupāvela, Rūta. (2003). Atzīdenis –Atžinda: mitēmas etioloģija un produktivitāte. Starptautiskā zinātniskā konference “Perifērijas identitāte”. Latvijas Universitāte. Daugavpils raj., Višķi.
Muktupāvela, Rūta. (2003) Edipa mīta paralēles baltu folklorā. Jauno zinātnieku konference. Latvijas Universitāte, 7. marts.
Muktupāvela, Rūta. (2001) Mājas semantika lietuviešu kosmogonijā. IX Starptautiskā konference “Telpa un laiks literatūrā un mākslā: māja Eiropas pasaules ainā”. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 5-7 aprīlis.
Muktupāvela, Rūta. (2000) Lielā Pirmmāte un 21. gadsimts. Starptautiskā zinātniskā konference “Baltija gadsimtu mijā”. Latvijas Universitāte, 30. septembris.
Muktupāvela, Rūta. (2000) Structurizatioin of Time and Space in Latvians ans Lithuanian Folktales. 17th Conference on Baltic Studies “Baltic Countries and Their Baltic Neighbors: Redefining Relationships”, Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), Georgetown University. June 15-17.
Muktupāvela, Rūta. (2000) Pasaka vai kosmogoniskais mīts: sižeta interpretācija. Zinātniskā konference “Pasaka kultūras kontekstos”. J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs.
Muktupāvela, Rūta. 1999. “Ziemas cikls masku gājieni Lietuvā un Latvijā”. Starptautiskā zinātniskā konference “Simbolis lietuvių pasaulėžiūroje ir mene”. Lietuvos Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 27.-28. oktobris.
Muktupāvela, Rūta. 1999. “Vieplis un “Kaukė””. Starptautiskā zinātniskā konference, veltīta trimdas valodnieka Valža Zepa piemiņai. Latvijas Zinātņu akadēmija, 4-5 jūnijs.
Muktupāvela, Rūta. 1998. Tėvas mane nušovė, pamotė iškepė. Siužeto analizė. Starptautiskā zinātniskā konference “Lietuva un Latvija 20. gadsimtā” Kauņas Vītauta Dižā universitāte, 22.-24. oktobris.
Muktupāvela, Rūta. 1997. Šamaniskie motīvi baltu folklorā. Starptautiskā zinātniskā konference “Baltijas reģiona kultūra: simboli”. Latvijas Kultūras akadēmija, 11. novembris.
Muktupāvela, Rūta. 1996. “Ubagu mielošana: žēlsirdība vai kontraktuālā darbība?” Starptautiskā zinātniskā konference “Kultūra un dzīve: Ilūzijas un realitāte”. Latvijas Kultūras akadēmija, 8. novembris.
Muktupāvela, Rūta. 1996. Metenis Lietuvā. Starptautiskā zinātniskā konference “Gadskārtu svētki un mūža godi Ziemeļos”. Ziemeļvalstu informācijas birojs Rīgā, Latvijas Universitāte, biedrība “Norden Latvijā”, 20.-23. jūnijs.
Muktupāvela, Rūta. 1995. Rituālās apreibināšanās atspoguļojums lietuviešu un latviešu folklorā. Starptautiskā zinātniskā konference “Mīts kā kultūras un dzīves fenomens” Latvijas Kultūras akadēmija, 3. novembris.

 • Kalendārs

  << Sep 2019 >>
  MTWTFSS
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 1 2 3 4 5 6
 • Pieteikties jaunumiem

 • Atbalsta

  Izglītības un zinātnes ministrija - Logo Studiju un zinātnes administrācija - Logo